Regulamin uczestnictwa w sympozjum naukowym

Regulamin uczestnictwa w sympozjum naukowym

I. Sposób organizacji i tryby kształcenia

  1. Organizatorem Sympozjum jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.
  2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum i
  3. obowiązują wszystkich Uczestników.
  4. Uczestnikami Sympozjum są studenci fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego ale także
  5. pedagogiki i neuropsychologii, oraz inne osoby zainteresowane tematyką wydarzeń oraz przedstawiciele
  6. sponsorów, partnerów.
  7. W ramach sympozjum odbywać się będą wykłady naukowo-dydaktyczne.

II. Prawa i obowiązki uczestników sympozjum

  1. Warunkiem udziału w sympozjum jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej, bądź zgłoszenie osobiście w budynku Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Termin zgłaszania udziału w wydarzeniu upływa w dniu 15 marca 2020 r.
  2. Udział w Sympozjum jest bezpłatny.
  3. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
  4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacja Uczestnika winna być dokonana w formie pisemnej, bądź telefonicznej.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia kosztów w przypadku zniszczenia mienia należącego do Wyższej Szkoły Rehabilitacji.
  7. Następstwem nieprzestrzegania regulaminu może być nakaz opuszczenia sympozjum, konferencji.

III. Zakres obowiązków organizatora i wykładowców

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie sympozjum.
   Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania sympozjum z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.
  2. Organizator nie dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych dla Uczestników. Uczestnicy dokonują opłaty za noclegi we własnym zakresie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas sympozjum.
  4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy
  5. Uczestnikiem a Organizatorem oraz do czynności niezbędnych do organizacji. W trakcie sympozjum, konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, na stronie wydarzenia, oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.
  6. Terminy i formę zgłoszonych prac ustala Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

IV. Sposób potwierdzenia ukończenia kształcenia

  1. Uczestnik bierny (słuchacz) po zakończeniu wydarzenia otrzyma certyfikat drogą mailową.
  2. Uczestnik bierny (słuchacz), który opuści sympozjum przed jego zakończeniem nie otrzyma certyfikatu.
  3. Uczestnik czynny (mówca) zobowiązuje się do przestrzegania czasu referatu.
  4. Uczestnik bierny (słuchacz) zobowiązuje się do przybycia na wyznaczoną godzinę.

V. Pozostałe postanowienia

  1. O rezerwacji miejsc na sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Forma i regulamin przyjmowania prac konkursowych opisana jest na stronie www.sympozjumstudenckiewsr.pl w zakładce „do pobrania
  3. W przypadku odwołania sympozjum Organizator poinformuje uczestników o odwołaniu.
  4. Sympozjum ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).
  5. Wszystkie informacje organizacyjne dostępne są na oficjalnych stronach internetowych:
   https://sympozjumstudenckiewsr.pl/